Ιστορία

Η Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας οριοθετήθηκε το 1977 με απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενέργειας, μετά από εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής Ελλάδας, με σκοπό την ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Η έγκριση του πρώτου ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο επιτράπηκε η εγκατάσταση πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, έγινε το 1981.

Στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας
εδρεύουν 68 επιχειρήσεις

Η Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας λειτουργεί υπό την διαχείριση της ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ, η οποία ιδρύθηκε το 2003 και έχει υπό διαχείριση 27 βιομηχανικές περιοχές όπου βρίσκονται εγκατεστημένες 2.285 επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολούνται πάνω από 30.000 εργαζόμενοι.

Η ένωση διοικείται από
πενταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Με σκοπό την οργάνωση της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και την διευθέτηση καίριων ζητημάτων ιδρύθηκε σύλλογος με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ε ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ» το Νοέμβριο του 1998 με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.

Η Ένωση διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία.

Πρόεδροι του Συλλόγου διετέλεσαν οι:

1. Απόστολος Καρκανιάς (1998 – 2014)
2. Γεώργιος Χαλκίδης (2014 -2019)
3. Ευάγγελος Γκάγκος (2019 – έως σήμερα)