Διοίκηση
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

Η άσκηση της διοίκησης της Ε.Ε ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ είναι κοινωνικό και άμισθο λειτούργημα.
Η ένωση διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών κάθε δύο χρόνια.

Η σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. λήγει 13 Δεκεμβρίου 2021 και έχει ως ακολούθως:
 
1. ΓΚΑΓΚΟΣ Ευάγγελος, ΓΚΑΓΚΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. (Hellas Stones) – Πρόεδρος
2. ΜΙΧΟΣ Δημήτριος, ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – Αντιπρόεδρος
3. ΖΙΑΚΑΣ Αλκιβιάδης, ΛΑ.Β.Υ.Σ Α.Β.Ε.Ε – Γενικός Γραμματέας
4. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ΑΒΓΟ ΑΒΕΕ – Ταμίας
5. ΖΙΑΚΑΣ Αλέξανδρος, ΑΛ. ΖΙΑΚΑΣ – ΕΛ ΖΙΑΚΑ – Μέλος

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της ένωσης που αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτής που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.